Više od zadanoga, Žene u Crkvi u Hrvatskoj u 20. stoljeću

Doktorska disertacija s. Rebeke Anić, Split 2003

Ovakvo znanstveno istraživanje crkvene a i društvene problematike žena u rasponu od jednoga stoljeća koje želi objasniti današnji mentalitet i potaknuti promjene u položaju i ravnopravnosti žena po sebi je dosada jedinstveno na našem teološkom području. S jedne strane otkriva duboko ukorijenjeni mentalitet shvaćanja odnosa među spolovima na principu podčinjenosti žena, teorije njihova sociološkoga i teološkoga tumačenja i obrazlaganja. S druge strane pokazuje kako promjene u društvu, napredak znanosti, razvoj teologije i cjelokupnoga načina života nužno utječu na promjene shvaćanja odnosa između muškaraca i žena.

Djelo je namijenjeno ponajprije teološkoj struci i crkvenoj javnosti, zatim osobito ženama koje su na bilo koji način zainteresirane da se bore protiv različitih oblika podređenosti i diskriminacije u Crkvi te izbore ravnopravnost s muškim spolom. Knjiga je potpora i ohrabrenje napose angažiranim laikinjama u različitim crkvenim službama, tijelima suradnje i suodgovornosti na župnoj, biskupijskoj i općecrkvenoj razini. Ona je s društvenoga gledišta dragocjen izvor informacija svima koji se zauzimaju za ravnopravnost u društvu protiv mentaliteta podcjenjivanja, omalovažavanja ili svake vrste neravnopravnosti između muškaraca i žena.

Doc. dr. sc. Nediljko Ante Ančić (iz recenzije)

Nakon demokratskih promjena Crkvi u Hrvatskoj još uvijek se nije dogodilokonstruktivno priključivanje na teoretske rasprave o spolovima niti pronalaženje vlastitih pozicija. To za Crkvu u Hrvatskoj dugoročno mora imati negativne posljedice jer su tradicionalne teorije, koje u bitnom polaze od razlike spolova i iz toga izvode društveno-političke posljedice, u biti okrenute prošlosti i ne omogućuju konstruktivno sučeljavanje sa suvremenim društvenim izazovima (zaposlenje i dvostruko opterećenje žena, nestabilnost braka i obitelji itd.).

S. Rebeka je u svome radu iznijela i uz pomoć ključnih riječi usustavila puno više materijala nego što se to zahtijeva za disertaciju. Stoga je ovo – osobito s obzirom na obilje materijala – znanstveni rad vrijedan pozornosti. Opseg i kvaliteta rada u velikoj mjeri svjedoče o sposobnosti autorice da temu znanstveno diferencirano i samostalno obradi. Može se samo poželjeti da spoznaje do kojih se u ovom radu došlo budu sa zanimanjem i ozbiljnošću premišljane.

Univ. prof. dr. Ingeborg Gabriel (iz ocjene disertacije)

Studija s. Rebeke Anić naveliko nadilazi okvir doktorske radnje. Polazištima, povijesnom temeljitošću, metodološkom transparentnošću i crkveno-politički izvanredno važnim ishodima ima kvalitetu habilitacije. Poželjeti je da predloženi poticaji na djelovanje imaju trajni utjecaj na Crkvu u Hrvatskoj.

Univ. prof. ddr. Paul M. Zulehner (iz ocjene disertacije)